av fwdjuvik | 11. mars, 2010  

Harry utan meining

I går kveld kom, den mildt sagt overraskande, meldinga om at AP-politikar, Harry Mowatt, trer inn att i Helse Førde-styret. Grunnen til at dette er overraskande er at Mowatt i ganske sterke ordelag for berre 3 veker sidan trakk seg frå styret. Begrunnelsen han oppgav var at styret, etter hans syn, sat på Helse Vest si nåde fram til hausten, og at dei overprøvde det lokale helseføretaket.

Harry Mowatt er ein politisk ringrev i både såvel Arbeidarpartiet og i fylket. Han har stort sett vore delaktig i dei fleste politiske saker i Sogn og Fjordane i ei årrekkje. Han har vore sleivkjefta, og til dels opptrådt som ei “gardabikkje” for Arbeidarpartiet. Når partiet skal verkeleg slå på stortromma, så sender dei Mowatt.

At Mowatt veit korleis han skal få mediemerksemd, er også openbart. Saka med Helse Førde viser hans talent til fulle. Då han trakk seg ut av styret, så fekk han ei heil veke med debatt og saker om sin eigen person, og hans rolle i helseføretaket. No reknar eg med at han får atter ein veke med merksemd, og dette er akkurat slik Mowatt likar det.

At Mowatt kompetansemessig har noko å gjere i Helse Førde styret er heilt klart. Han har breid styreerfaring frå mange både aksjeselskap og offentlege selskap. Han har god kjennskap til det politiske systemet, og ikkje minst har han direkte kommunikasjon inn mot fylkeskommunen gjennom at han sit i Fylkesutvalet.

Eg er sjølvsagt ueinig i ein del av dei prioriteringane og beslutningane som Mowatt står for i Helse Førde, men det skulle vel berre mangle. Eit styremedlem skal ikkje velgast på bakgrunn av dei meiningane ein eventuelt har, men utifrå kor kompetent ein er til å drive eit selskap eller føretak på ein forsvarleg og fornuftig måte, etter eigarane sine føringar og signal.

Men her kjem det store problemmet for Mowatt. Han har brukt sin plass i styret på ein tvers gjennom politisk måte. Han har nytta alle høve til å uttale seg til media uansett kva sak det har vore snakk om. Han har kritisert eigaren på det grovaste, og han har trekt seg frå styret i protest. Eig ikkje mannen integritet? Korleis kan han etter den tiraden han serverte i februar, kunne gå inn at i styret, og følge dei føringar som eigaren eventuelt gjer? Han har jo uttrykt mistillit til sine eigne overordna.

Harry Mowatt har nok gode grunnar til å ville gå tilbake i styret. Mest av alt trur eg han er livredd for å ikkje kunne være ein aktiv figur i mediedebatten som vil halde på om helsetilbodet i fylket i månader framover. I realiteten hadde han jo ekskludert seg sjølv frå å være ein sentral aktør i den debatten, ved å trekkje seg.

Harry Mowatt framstår no som ein politikar og eit styremedlem utan integritet eller meining, som mest av alt er opteken av at hans person ikkje vert ekskludert frå mediebiletet. I tillegg kan det hende at AP trengde ein politisk buffer, og det har Mowatt lang erfaring med å være. Om det hjelper vil tida vise.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

I dagane før det “store helsemøtet” i Førde har det vore mykje spekulasjonar på kva som ville komme. Eg har høyrt dei som har sagt at -”No vil Helseministeren skjere gjennom, å definere helsetilbodet i Sogn og Fjordane”, andre igjen har hevda at -”No vert det kutta ved sentralsjukehuset, det var difor Mowatt trakk seg”, så har vi sjølvsagt dei som har sagt at -”Strategiplanen vil leggje sjukehusdebatten død”.

Etter å ha delteke på møtet i dag, så klarer eg ikkje heilt å sjå at vi har komne så mykje lenger, enn det vi var igår. Ja visst har Styreleiar, Clara Øberg (AP), lagt fram eit strategidokument som har fått ros frå både Helseministeren og andre, men ho har og fått ein del ordførarar og aksjonistar til å kvesse sablane.

For meg er det vanskeleg å sei noko konkret om det som vart lagt fram, fordi det eigentleg skapte meir spørsmål enn svar. Dette kan sjølvsagt endre seg når eg ser heile dokumentet på mandag, men utifrå det som vart presentert er det tre store problemstillingar med det som styringsgruppa i Helse Førde tilrår:

Samhandlingsreforma vert trekt fram som grunnlaget for heile strategien. Til liks med den måten regjeringa i fleire år no har unnvike å svare på kritiske spørsmål om Helse, bruker også no Helse Førde Samhandlingsreforma som den einaste saliggjerande medisinen på alt som er gale i helsevesenet. Problemet med Samhandlingsreforma er at ho ikkje er vedteken. Samhandlingsreforma (Stortingsmelding 47) er ikkje kommen lenger enn til komitébehandling i Stortinget. Og det er ingen som veit kva som til sjuande og sist vert resultatet. Korleis kan ein bruke dette som underlag for den største omstruktureringa i spesialisthelsetenesta i fylket nokonsinne?

Kommunane vert trekt fram som ein viktig faktor for å bidra i dei såkalla “lokalmedisinske sentra”. Og med denne modellen legg styreleiaren til grunn at Helseføretaket skal kunne drive med eit forsvarleg økonomisk resultat. Problemet er at Stortingsmelding 47 legg opp at 20% av dei økonomiske midlane skal overførast til kommunane frå nettopp helseføretaka. Korleis går då reknestykket opp? Ein kan ikkje sei at Helse Førde skal spare 230 årsverk, og desse skal igjen ansettast i kommunane, når ein faktisk snakkar om den same pengesekken. Trur Helse Førde at kommunane har økonomi til å ansette desse personane av dagens frie midlar?

Ambulansetenesta vart trekt fram som viktig i alle modellane, og det vart gjort klart at dagens ambulanseteneste skal vidareførast. Korleis harmonerer dette med at ein legg ned akuttberedskapen på to sjukehus, og det næraste tilbodet for dei fleste i fylket vert i Førde? Hvis ein skal oppretthalde tryggleiken for innbyggjarar i Sogn og Fjordane så må dei ha ei mykje større og betre ambulanseteneste. Kor mykje vil dette koste?

Det kan tyde på at ting ikkje er fullstendig gjennomtenkte i Helse Førde-systemet, og det er også åpenbart at folk no kryp i skyttargravene. Eg trur heller ikkje folk i Førde skal føle seg for trygge. Styreleiaren gjorde det klinkande klart at ein må sjå på organiseringa også på sentralsjukehuset, og eg beit meg merke i at Statsråden hoppa over “sentralsjukehus” i si oppramsing av helsetenestene. Ho sa at “Folk skal ha eit tilbod enten i kommunane, på eit lokalsjukehus eller på eit universitetssjukehus”. Var det bevisst at ho sa det?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av fwdjuvik | 3. mars, 2010  

Best for Helse Førde om Bolstad går av!

Dei siste dagane har det vore eit voldsomt kjør mot Administrerande Direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, sin leiarstil. I sak etter sak har fleire medier, etter alle kunstens reglar, teikna eit bilde av Bolstad som ein manipulerande despot utan empati eller medmenneskelighet overhodet.

Eg kan ikkje verken bekrefte eller avkrefte korleis Bolstad sin leiarstil er. Eg kan ikkje kalle verken tillitsvalgte, legar, politikarar, styreleiar, Bolstad sjølv, eller kjøkkensjefen for løgnarar. Ofte vil det i slike saker være auge som ser, og korleis kvar enkelt oppfattar den enkelte situasjonen som vert avgjerande i korleis inntrykk som festar seg. Så på den måten kan det være at alle har rett, og alle har feil.

Men for meg er det eit heilt anna spørsmål, enn om kven som har rett om Bolstad sin leiarstil, som no er avgjerande. Og det er Bolstad sin tillit i Helse Førde? Eg tenkjer då ikkje på tilliten frå styret eller leiargruppa i føretaket, men eg tenkjer på tilliten hos dei ansatte.

Helse Førde er igang med det største strategiske arbeidet, kanskje sidan føretaket vart oppretta. Dette arbeidet skal resultere i ein Strategiplan som skal danne grunnlaget for korleis føretaket skal organiserast og driftast på ein best mogeleg måte i åra som kjem. Denne Strategiplanen vil være avgjerande for korleis helsetilbod vi som innbyggjarar vil ha i Sogn og Fjordane i framtida.

Når denne planen er ferdig, då er det Administrerande Direktør som er ansvarleg for å iverksette dei tiltaka som vert vedteken. Den er hans oppgåve å få heile den store organisasjonen med seg på å dra lasset i ei retning, og klare å motivere både leiarar og ansette til å gjere ein best mogeleg jobb i dei tunge taka som kjem. For det er vel ingen som trur at Strategiplanen som vert vedteken vert ein dans på roser å gjennomføre. For at dette skal kunne gjennomførast må det forankrast over heile organisasjonen, og ikkje berre være eit politisk vedtak som er fatta på papiret.

Eg har som sagt inga erfaring med Bolstad sin leiarstil, men eg opplever gjennom media at det er svært delte meiningar om den. Og ein opplever også at mange uttrykjer direkte mistillit mot Bolstad. Slik eg ser det vil det ikkje være mogeleg for Bolstad å klare å samle føretaket om å gjennomføre ein strategiplan. Bolstad har rett og slett ikkje den breide støtta som ein Administrerande Direktør i ein slik prosess er avhengig av. Ein kan ikkje forvente at alle ansatte skal være 100% einige i strategiane som skal gjennomførast, men det er heilt avgjerande at dei tilsette har 100% tillit til dei som skal lede dei gjennom prosessane, og at dei har tillit til at det vert gjennomført på ein god måte.

Dette handler nok om meir enn berre ein mann. Det er viktig at folk vert behandla på ein ryddig måte, og eg kan ikkje sei om kritikken mot Bolstad er berettiga eller ikkje. Men for Helse Førde sin del, og då også for helsetilbodet i Sogn og Fjordane sin del, så er det nok best om Bolstad trekkjer seg frå stillinga. Eg kan ikkje verken sei opp Bolstad eller instruere styret om å gjere det, men slik situasjonen er, så burde Bolstad sjølv sjå at det beste han kan gjere for Helse Førde no, er å sei opp jobben sin.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av fwdjuvik | 9. februar, 2010  

Legehjelp til kriminelle

Dei siste vekene har det vore ein del debatt om kriminelle sine rettar til velferdsgoder. Spesielt oppsiktsvekkande var det vel at FrP gjekk ut og sa at vi vil nekte ulovlege innvandrarar anna legehjelp enn akutthjelp, og ville innføre medleplikt for Kirkens Bymisjon og andre som yter bistand til desse innvandrarane.

Det er klart at ein kan diskutere dei humanitære og menneskelege sidene ved at organisasjonar gjer denne typen bistand, men dette blir då ein relativt snever debatt. For det vi må sjå på, er dei store konsekvensane som enkeltpolitiske vedtak, faktisk har for heile samfunnet vårt. Skal vi ha system som slår ihjel andre deler av samfunnssystemet vårt?

Stortinget, Norges øverste organ, har bestemt korleis asyl og innvandringspolitikken i Norge skal være. Det betyr at folk som vert definert som “ulovlege innvandrarar”, er personar som ikkje har oppfyllt kravet til lovleg opphold, og allikevel vel å bli værande. I lovens forstand er dette kriminelle personar, som bryt norsk lov. Og ikkje kom med dårlege arrgument om at desse vel å bli i Norge på grunn av frykt for vold eller død, for systemet har vurdert alle sider av deira situasjon, og kommt til at dei ikkje har eit beskyttelsesbehov.

Når vi no har konstatert at desse er kriminelle, så kjem spørsmålet: Har vi ikkje alle ei plikt til å sikre at kriminelle vert teke hand om av styresmaktene? Om det er ved å sette dei i fengsel, eller sende dei ut av landet, så går det for det same. Dei har ikkje rett til å ferdast fritt i det norske samfunn. Ville Kirkens Bymisjon gitt bistand og helsehjelp til voldtektsforbrytarar, mordarar, og andre kriminelle som var på flukt frå loven? Og ville dei gitt den hjelpa, utan at dei i tillegg hadde informert styresmaktene om desse kriminelle?

Vi likar å tru at vi har valfridom, i den vestlige verden. Hvis ein då tek eit val om å bli kriminell, må ein ikkje samtidig ta konsekvensen av det valet? Den dagen du vel å bryte lova, og velger å ikkje ta konsekvensen av det, men stikk av frå styresmaktene, den dagen må du og innsjå at du mister rettighetane dine, fram til du melder deg.

Hvis vi har system som sikrar at kriminelle kan ferdast fritt i samfunnet, og ta del i det same velferdssystemet som vi andre, som bidreg med å holde det oppe gjer, då vil systemet falle saman. Hvis det vert skapt eit bilde av Norge, som eit land der kriminelle og andre kan reise til, og få alle rettighter, då vil systemet falle saman.’

Framstegspartiet har primært andre løysingar på problemmet med illegale innvandrarar, men dei andre partia har stemt imot i alle år. Regjeringspartia har skapt problemet ved at dei i tillegg til å ha bortimot opne grenser, har uforholdsmessig lange behandlingstider for asylsøknader. Dette fører til at mange som har søknadane sine til behandling får oppholde seg i Norge i fleire år, før dei eventuelt før svar. Dette må det bli problem av.

Framstegspartiet vil ha 3 månaders behandlingstid for asylsøknader, og vi vil ikkje slippe folk inn i landet før søknaden er avklara. Då dei som får medhold i søknaden bli i landet, og dei som ikkje får opphald vert sendt ut. Hadde dette vært systemet, ville vi ikkje trengt å diskutere problemstillinga.

Når det politiske fleirtalet har vedtatt ei umenneskelig asyl og innvandringspolitikk, då må vi forholde oss til det, og komme med løysingar som kan redusere noko av det skadeomfanget denne politikken fører med seg. Vi må sjå på heile det norske samfunnssystemet når vi vedtek politikk, og det gjer FrP.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av fwdjuvik | 7. februar, 2010  

Skulestrukturen i Sogn og Fjordane

Etter fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane FrP framstilte media det som om at vi ville leggje ned fleire vidaregåande skular i fylket. Det er heilt greit at dei framstiller det slik, for på den måten får vi i gang ein viktig debatt i Sogn og Fjordane. Sanninga er at innan 8 år vil det være 25% færre elevar i den vidaregåande skulen i fylket, anten FrP vil eller ikkje.

På den bakgrunn har Sogn og Fjordane FrP sagt at det må komme ei brukarstyrt strukturendring av dei vidaregåande skulane. Det er ikkje slik at vi på død og liv vil legge ned skular, men det betyr at vi på død og liv vil oppretthalde kvaliteten i opplæringstilbodet for ungdommane i Sogn og Fjordane.

Det er klart at inngenting er svart/kvitt. Hvis vi får færre vidaregåande skular i Sogn og Fjordane, vil fleire måtte flytte på hybel. Og statistikkane viser at vi har meir frafall frå dei som bur på hybel, enn dei som bur heime. I tillegg vil næringsliv i enkelte kommunar kunne miste viktige arenaer for opplæring og rekruttering.

Vi må likevel ta inn over oss konsekvensen av nedgangen i elevtalet. Vi mister jo faktisk finansieringa for desse elevane. Då har politikarane 3 val. Det eine er å kutte innanfor andre deler av den fylkeskommunale drifta for å finansiere opprettholdelse av skulane. Den andre er å opprettholde alle skulane men kutte ut 25% av tilboda, lærekreftene og kostnadene på kvar skule. Og den tredje er å leggje ned skular for å opprettholde kvaliteten på dei som består.

Det første alternativet er svært usansynleg. Fylkeskommunen slit allereie med økonomien grunna overtakinga av dei øvrige riksvegane, og fylkespolitikarane har ikkje vist hverken evne eller vilje til å sjå på effektiviseringar i drifta til fylkeskommunen. Hvis ein skal frigjere midlar må nok det gjerast innanfor eksisterande ramme til skulane, og den veit vi vil verte kraftig redusert i åra som kjem.

Det andre alternativet vil sikre at fleire vil kunne bu heime. Problemet er at ein svekkjer det faglige miljøet på skulane, ved at ein må redusere kraftig i antal ansatte. Vi har allereie ganske små skular, og ei ytterlegare reduksjon vil føre til dårlegare kvalitet. Då hjelp det ikkje at elevane klarer å bestå vidaregåande, for då får elevane i Sogn og Fjordane dårlegare kvalitet på opplæringstilbodet sitt enn elevar i andre delar av landet.

Det tredje alternativet vil føre til at vi kan oppretthalde, og muligens styrke, opplæringstilbodet i fylket. Ein kan få større skulemiljø, som kan gje ein betre faglig bredde enn dagens ordning kan. I tillegg vil ikkje næringslivet i Sogn og Fjordane trenge å bekymre seg for at elevane skal være faglig svakare enn elevar frå andre delar av landet. Det viktigaste for næringslivet må vel være kompetent arbeidskraft, ikkje berre arbeidskraft.

Det er en lang veg før ein eventuelt gjer endringar i den vidaregåande opplæringa, og strukturen er ikkje det einaste vi må tenkje på. Også faglig knytting opp imot næringslivet er viktig å tenkje på.

Når vi så kjem dit at vi skal gjere noko med opplæringstilbodet, korleis skal vi då gjere det. Skal vi ha politiske drakampar, der dei lokalpolitiske hensyna frå ordførarane i fylkestinget veg tyngst? Eller skal vi ha ei strukturendring på elevane sine premissar?

Hvis vi innfører fritt skuleval i den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane, vil vi få ei naturleg endring, som er basert på elevane sine val og ynskje, og ikkje politikarane sine. Elevane bestemmer gjennom sine val kva for skular og linjer som skal bestå. Det vert likeins opp til skulane å tilpasse opplæringa og gjere seg sjølv attraktive for elevane, slik at dei vel akkurat den skulen.

Sogn og Fjordane FrP vil ha ein debatt om den vidaregåande opplæringa. I motsetnad til dei andre partia, som lukkar augene og ikkje vil sjå dei ubehagelige tinga før det vert tredd nedover hovudet på dei. Sogn og Fjordane FrP vil ta debatten om vidaregåande opplæring. Vi er ikkje redd for å ta ubehagelege diskusjonar, for vi er vald til å gjere det. Sogn og Fjordane FrP syner handlekraft!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av fwdjuvik | 6. februar, 2010  

Vel overstått årsmøte

Sogn og Fjordane FrP har gjennomført sitt viktigaste årsmøte gjennom tidene. Og når eg seier viktigaste, så meiner eg ikkje i den forstand at eg vart vald som leiar, sjølv om det var ein spesiell opplevelse for meg personleg. Nei, det eg meiner med det viktigaste årsmøtet gjennom tidene, er at vi har vedtatt ein Strategi-, og virksomhetsplan som vil prege både politikken og organisasjonen vår i mange år framover i tid.

Strategi- og virksomhetsplanen legg opp til eit aktivitetsnivå i Sogn og Fjordane FrP som vi aldri har hatt før. Det vil kreve mykje av mange, og eg håpar at heile organisasjonen vil bidra i å få den gjennomførd. Det at vi no går frå å være ein organisasjon som beveger seg frå valkamp til valkamp, til å bli eit velsmurt partimaskineri som ser på dei langsiktige strategiane som overordna, vil føre til store endringar i Sogn og Fjordane.

Både media og våre politiske motstandarar vil no måtte ta oss på alvor på ein heilt anna måte enn dei har gjort tidlegare. Det kan være at vi har vorte sett på som noko “ufarlege” tidlegare, fordi dei har visst at vi uansett ikkje har hatt ein organisasjon som har vore istand til å utfordre dei.

Politisk har vi, sidan vi fekk Åge på stortinget, klart å markere oss som eit alternativ til dei styrande parti, også i Sogn og Fjordane. Men det hjelper oss ikkje visst vi ikkje har ein organisasjon som kan følge opp, gjennom å drive valkamp, verve medlemmar, skolere nye politikarar, og ikkje minst gjennomføre politikken vår.

Det får vi no!! I valkampen 2011 er det ingen politiske parti eller mediekommentatorar som kjem til å være i tvil: Sogn og Fjordane FrP er klar til å overta den politiske styringa. Både i kommunane og i fylket.

Men for at dette skal bli en realitet, så har vi mykje jobb å gjere før den tid. Alle i partiet må gjere ein jobb innanfor spesielt tre områder: Rekruttering, skolering og politikk. Dette er dei tre områda vi må utvikle for å løfte organisasjonen.

For at vi skal kunne oppfylle alle innbyggjarane i Sogn og Fjordane sin demokratiske rett til å stemme på Norges nest største parti, så er vi avhengige av fleire medlemmar. Vi treng medlemmar som kan stå på kommunestyrelistene våre, vi treng medlemmer som kan representere oss i kommunestyre og fylkesting, vi treng medlemmar for å drive valkamp og vi treng medlemmar til å drive organisasjonen. Dette er den første oppgåva vi må ta til på, og eg vil oppfordre alle til å gjere ein innsats innanfor dette området.

Men vi treng ikkje berre nye medlemmer, vi treng også meir kunnskap. Det er kunnskap som skal gjere oss istand til å utfordre våre politiske motstandarar med betre løysingar og betre politikk for for folk flest. I tillegg må vi erkjenne at vi må ha fleire profilerte politikarar som kan være med å sette den politiske dagsorden i fylket. Vi har mange politiske talent i Sogn og Fjordane FrP, og vi skal finne fleire. Vi må berre sikre at dei har den kunnskapen som skal til for å ta steget inn på den offentlege arenaen.

Til sjuande og sist, så handlar det vi driv med om politikk. Det er på grunn av politikk vi har valgt å være medlem av Framstegspartiet. Nokon har meldt seg inn på grunn av enkeltsaker, og nokon har meldt seg inn på grunn av visjonen og ideologien. Felles har vi at vi ynskjer å betre samfunnet rundt oss til det beste for folk flest, og gjennomføre Framstegspartiet sine løysingar. Inn byggarane må vite at hvis dei stemmer på Framstegspartiet, så vert den stemma fulgt opp med handling. Dei må være trygge på at vi foreslår dei tinga vi har sagt i programma våre, og dei må vite at vi er folk flest sine ombudsfolk i kommunestyre og fylkesting.

For dei som enno ikkje har fulgt opp alt dei lovde i valkampen 2007, så er det berre 1 år igjen å gjere det på. Det neste året må ein bruke på å gå gjennom programma, og følge opp det ein lovde i 2007. Skal vi stille til val med troverdighet i 2011 er vi avhengige av det. Budsjettprosessen i desember er siste sjanse.

Avslutningsvis vil eg takke for den tilliten som organisasjonen har gitt meg. Eg skal innrømme at det er ganske skremmande å ta til på denne oppgåva, då eg veit at oppgåvene og forventningane er svært store. Heldigvis er eg sikker på at vi no går mot det samme målet, og hvis alle bidreg for å få det til, så vert Sogn og Fjordane Norges FrP-Bastion.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innlegg

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00