av fwdjuvik | 11. november, 2010  

Opnar for bombengar, men berre langs kysten

Programkomitéen for FrPs lokalpolitiske prinsipprogram, har i sitt siste høyringsframlegg til organisasjonen foreslått følgande formulering i programmet:

“Fremskrittspartiet er helt i mot bompengefinansiering av veibygging.  Det kan kun gjøres unntak i de tilfeller hvor ny vei erstatter ferje og kostnaden for bruk av ny vei er lik tidligere betaling for bruk av ferje.”

I praksis tyder det at vi kan godta bompengar langs kysten, der dei i dag har bruk for ferje, og ikkje elles. Er ikkje mange ferjer å oppdrive i Oslo, Asker og Bærum eller andre deler av det sentrale østland. I følge Statens vegvesen er det berre Horten-Moss og Svelvik-Verket som er fergestrekningar på riks- og fylkesvegnettet på det som kan definerast som Østlandet, mens det er 122 samband på Kysten mellom Vest-Agder og Finnmark.

25. oktober i år var 2 av FrP sine samferdslepolitikarar på stortinget ute i nettavisen og kravde gratisferger på riksvegnettet. Korleis harmonerer Programkomitéen sitt framlegg med det standpunktet? Det står heller ingenting om at FrP ynskjer gratisferge i framlegget frå komitéen.

Infrastruktur og vegar er eit offentleg ansvar, og ferger er ein del av vegen. Billistane betaler inn milliardar i bilrelaterte skattar og avgifter kvart år, som ikkje vert brukt på vegar. Kor mykje meir skal ein kunne krevje av billistane. Og er det billistane på kysten som skal bidra til at ein får meir midlar på det sentrale østland?

Framstegspartiet har alltid sagt at den dagen vi kjem i regjering, så skal eksisterande bomstasjonar vekk, nye bomprosjekt vert ikkje godkjent, og vi løyver heller så mykje pengar til vegane at det ikkje vert behov for bompengar. Men kva med dei bomprosjekta som har erstatta ei ferje? Vert ikkje dei fjerna? Vert berre prisen redusert, tilsvarande det ein tidlegare betalte i ferjetakst? Og er det slik at ein då skal godta nye bomprosjekt, hvis dei erstattar ei ferje?

Framstegspartiet er motstandar av bompengar, og det har altfor mange gonger vorte framstillt i media som at det er ueinighet i partiet om dette. Grunnen til at slike framstillingar skjer er at FrP fleire gonger har hatt forskjellige typer formuleringar om bompengar, som gjer rom for tolkingar. Dette er no eit eksempel på dette. Kvifor kan vi ikkje berra vedta følgande: “Fremskrittspartiet er helt imot bompengefinansiering av veibygging”.

Då er vi tydelege, og det gjer ikkje rom for tolkingar. Sogn og Fjordane FrP vil kjempe heile vegen fram til Landsmøtet neste år for å fjerne tilleggsformuleringa som vert foreslått frå Programkomitéen, og i tillegg må det inn ei formulering om at ferge er ein del av vegen, og den skal være gratis.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00