av fwdjuvik | 7. november, 2010  

Berre Frp vil realisere 45-minuttsregionen

Torsdag 4. november la 3 næringsselskap frå kommunane Vågsøy, Bremanger og Flora fram ein rapport som synte at 45-minuttsregionen mellom Måløy og Flora kan realiserast innan 2020, berre ein godtar lokal brukarfinansiering (bompengar) på 500 millionar. At det er mogeleg å finansiere 500 millionar i bompengar er eg ikkje i tvil om, men det eg stiller store spørsmålsteikn ved er restfinansieringa på 500 millionar.

For i rapporten legg ein opp til at det skal være 50% brukarfinansiering, 30% statleg finansiering, og 20% fylkeskommunal finansiering. Problemmet er at dei statlege og fylkeskommunale bidraga ikkje finnst. Ein ber altså om å godta ein finansieringsplan som berre inneheld brukarfinansieringa, og inngenting anna.

fv 614 som 45-minuttsregionen skal følge er ein fylkesveg. Det vil sei at det er fylkeskommunen sitt ansvar med drift og investeringar på denne vegen. I Fylkestinget i desember 2009 vart det vedteken ei formulering om at Fylkeskommunen støttar bygginga av vegen, og vil støtte ei statleg ekstraordinær regionpakke for å få den realisert!! Kva betyr det anna enn at dei vil støtte prosjektet hvis nokon andre tek rekninga? Dette er politikarane sin måte å skyve problemmet unna, med æra i behald. No slepp dei å bruke pengar på vegen fordi dei veit at det er ingenting som heiter statleg ekstraordinær regionpakke, som fylka kan få for å investere i fylkesvegar. Politikarane har samstundes skyvd ansvaret over på Staten og den raudgrøne regjeringa, og toar sine hender. Er det nokon som har fått seg til å spørre samferdsleministeren eller næringsministeren om det i det heile tatt er aktuelt å løyve ein slik “pakke”?

Fylkestinget vedtok følgande prioriterte marginalliste i desember 2009 (Det vil sei prosjekt som skal gjennomførast hvis det vert meir midlar tilgjengeleg):

 • Fv 60 Olden – Innvik
 • Fv 60 Grodås – Møre grense
 • Fv 57 m/bru over Svesundet
 • Fv 609 Ringstad – Stongfjorden
 • Fv 608 Atløysambandet

Av desse er det berre Olden-Innvik som er talfesta, og her er kostnaden ca 500 millionar. Det kan vel ikkje være tvil om at kostnaden på dei vedtekne marginalprosjekta vil overstige i hvert fall 1 mrd kroner.

I tillegg vart det vedteke marginallister på:

 • Mindre Investeringstiltak på 473 millionar
 • Gang- Sykkelvegar på 90 millionar
 • Trafikktryggingstiltak på 108 millionar
 • Miljø og servicetiltak på 13 millionar
 • Kollektivtrafikktiltak på 41 millionar

45-minuttsregionen vart ikkje tilgodesett med ein plass på den prioriterte marginallista, men  vart skyvd ned på ei såkalla uprioritert marginalliste. Det var berre FrP som ville prioritere vegstrekninga, og vi føreslo ei løyving på 150 millionar i første del av planperioden 2010-2013, på bekostning av Dalsfjordsambandet.

I rapporten vert det peika på at det er gjort innsparingar på Bremanger2, og at det sansynlegvis vert innsparingar også på Dalsfjordsambandet. For at Fylkeskommunen skal følge opp dei vedtekne marginalprosjekta treng dei 1,7 milliardar i innsparingar før dei har finansiert alle, inkludert 200 millionar til 45-minuttsregionen. Det er jo ikkje slik at pengar til overs vert vurdert kor dei skal brukast i kvart enkelt tilfelle. Alle innsparingar som vert gjort i planperioden er vedteken at skal gå inn i planen for å oppfylle den.

Framstegspartiet har heile vegen hatt 45-minuttsregionen som prioritet, og vi er ueinig i den prioriteringa fleirtalet på fylkestinget har gjort. Vi har heller ingen problem med å endre prioriteringslista hvis vi får politisk makt til å gjere det.

Det er tre mogelege alternativ for å gjennomføre bygginga av 45-minuttsregionen:

 1. Fylkestinget vedtek å endre fylkesvegplanen som vart vedteken i desember 2009, og set 45-minuttsregionen på topp av marginallista. Dette alternativet er svært tvilsomt ettersom dei styrande partia AP og SP har vore tydelege på at prioriteringane skal følgast.
 2. Fylkeskommunen finn ekstraordinære midlar som dei kan løyve til bygginga av 45-minuttsregionen. Dette alternativet kunne vore gjennomførd ved eit eventuelt sal av Fjord1, slik FrP foreslo i oktober i år. Men alle dei andre partia stemde imot.
 3. Regjeringa vert bytta ut med ei regjering som ynsker å investere i infrastruktur, også fylkesvegar. FrP legg om få dagar fram sitt alternative statsbudsjett, der løyvingane til Fylkesvegar er på eit nivå som gjer at 45-minuttsregionen kan gjennomførast.

At leiaren i Firdaposten prøver å så tvil om FrP si støtte til 45-minuttsregionen er mildt sagt tvilsamt. Kor var Firdaposten då Fylkestinget stemde ned frP sitt framlegg om å løyve midlar til vegen i Fylkesvegplanen, som einaste parti? Kor var Firdaposten då FrP foreslo å selje aksjane i Fjord1 for å finansiere vegen? Kor var Firdaposten då FrP på Stortinget foreslo å opprette eit eiget fylkesvegfond, som ville ha kunna finansiert 45-minuttsregionen? Når skal Firdaposten annerkjenne at FrP faktisk er det einaste partiet som har fremja konkrete framlegg for å realisere 45-minuttsregionen? Og kanskje viktigst av alt: Når skal Firdaposten utfordre dei styrande partia i Sogn og Fjordane på korleis dei skal klare å legge 500 millionar på bordet for å realisere vegen? Har forresten Firdaposten sett eit einaste framlegg frå dei andre partia om å løyve pengar til vegen?

Ingen skal kunne tvile på mitt eller FrP sitt engasjement for å realisere det viktigaste samferdsleprosjektet for å skape vekst og utvikling i fylket på mange år. Og at Firdaposten saman med nokre politiske motstandarar frå Venstre og Høgre tydeligvis prøver å framstille det slik at vi arbeider mot prosjektet, tek eg med stor ro. Vi kjem ikkje til å slutte å påpeike når Bjørlo og Hollevik tek feil og budsjetterer med midlar som ikkje finnst av den grunn.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00