av fwdjuvik | 6. oktober, 2010  

Visjonslaus samferdslepolitikk

Statsbudsjettet vart lagt fram med ei klar formaning frå regjeringa om at samferdsle vart den store budsjettvinnaren. Fråflyttingskameratane i SP, AP og SV har atter ein gong visst at dei ikkje prioriterer den viktigaste vekstfaktoren for distriktsnorge, nemleg samferdsle.

Realitetane i fråflyttningskameratane sin politikk er noko annleis enn dei prøver å framstille den. For korleis kan ein skryte av å prøve oppfylle ein Nasjonal Transportplan (NTP) som i utgangspunktet gjer at det vil ta 50-70 år før vi kanskje får moderne, effektive, trygge og miljøvenlege vegar i landet?

Når dei så skryt av at vegføremål har fått ei auke på 7,5% sidan ifjor, så kan vi og stille oss nokre spørsmål om kor reell den auken er, fordi Regjeringa sine eigne tal syner at dei ligg langt bak sine eigne mål i NTP 2010-19. Dei ligg 1.257.300.000 kroner bak planen når det gjeld riksveginvesteringar, dei ligg 179.400.000 kroner bak på rassikring, og på direkte strekningsvise investeringar ligg dei 333.800.000 kroner bak NTP. I tillegg syner tala at det har vore ei kostnadsauke på driftskontraktene på 80-90% i forhold til 2003 og at asfalteringskostnadene auka med 10,8% frå 2009-2010. Og som om ikkje det var nok, så har ei rekkje riksvegprosjekt fått store kostnadsauker.

NHO-direktør i Sogn og Fjordane, Tom Knudsen, seier til NRK at dette vegbudsjettet fører til at konkurranseutsette næringslivet i fylket ikkje kjem seg vidare. Korleis harmonerer det med visjonen om “Framtidsfylket”? Dei raudgrøne fråflyttingskameratane vel atter ein gong å ikkje prioritere det som er det viktigaste for vidare utvikling av Sogn og Fjordane, nemleg vegbygging.

Det som heller ikkje har komme særleg fram i media er at fylkeskommunane ikkje får tilført noko særleg meir midlar til dei vegane dei overtok frå 1. januar. Resultatet av dette vert at vi må vente ytterlegare 10 år før vi i det heile ser konturane av ein 45-minuttsregion langs kysten, eller andre viktige fylkeskommunale vegprosjekt. for som kjent er pengane brukt opp allereie på Bremangersambandet og “Bridge to nowhere”.

Om nokre veker vert FrP sitt alternative statsbudsjett lagt fram, og då vil veljarane få sjå korleis FrP tenkjer å sikre vekst og tilflytting i Sogn og Fjordane. Ingen skal fortelje meg at SP driv ein betre distriktspolitikk enn FrP ihvertfall.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

I guess that to get the credit loans from creditors you ought to have a great reason. But, once I have got a auto loan, because I wanted to buy a house.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00