av fwdjuvik | 21. april, 2010  

Kampen for Terje

For mange i partiet var det svært gledelig då nyheten kom, om at Terje Søviknes var innstillt som nytt sentralsstyremedlem i FrP. Og det var sjølvsagt mange grunnar til det.

For det første, så var Terje vår første ordfører nokonsinne (med unntak av Petter N. Myhre, ein kort periode i Oslo), og ingen veit betre enn han korleis det er å sitte i posisjon. Etter valet neste år, så vil han være ein kjemperessurs i å hjelpe lokalorganisasjonane med å tilpasse seg “posisjonstilværelsen”. 

For det andre så er det viktig at eit parti som tek mål av seg å være eit “grasrotparti”, også har tillitsvalde i sentrale posisjonar med erfaring og hjerte for lokalpolitikken. Sentralstyret sine medlemmer er alle dyktige folk, med god erfaring, men dei aller fleste sit også i Stortingsgruppa. Og skal vi være truverdige i vår kommunikasjon om at partiet er styrt nedanfrå, så er det avgjerande at Sentralstyret har mange og dyktige medlemmer frå lokallag og kommunestyrer.

For det tredje så er Terje Søviknes ein heilt rå politikar. Han er ein av dei beste vi nokongong har hatt. Og er det nokon vi skal ha tillit til at kjem med dei riktige strategiske tankane, og klarer å fremje våre lokale saker på ein god måte, så er det han. Hvis vi ynskjer ein politikar som verkeleg kan utfordre dei andre partia, så er han i ei særstilling.

Det er synd at det er nokre som ikkje ser alle dei fordelane det er med Terje Søviknes i Sentralstyret. Dei dreg fram saker frå 10 og 6 år tilbake i tid, sjølv om dei hardnakka påstår at den for 10 år sidan ikkje betyr noko. Då burde dei heller ikkje nevnt den!

I tillegg vert det framstillt som at Stortingsrepresentant, Bård Hoksrud, stiller som motkandidat til Terje Søviknes. Det er jo ikkje muleg ihht til forretningsorden og vedtektene. Sentralsyret sine medlemmar vert vald i ei blokk, og det er tre plassar som står på val. Det betyr at Hoksrud like mykje utfordrar Morten Høglund frå Stortingsgruppa, og Kristian Dahlberg Hauge frå Trøndelag.

Hoksrud er ein fantastisk dyktig politikar, som absolutt fortener ein plass i sentralstyret, men ikkje på bekostning av Terje Søviknes. Delegatane på Landsmøtet må stemme på dei kandidatane som dei meiner kan gjere ein best muleg jobb for partiet, ikkje på bakgrunn av gamle saker som vi ikkje kan gjere noko med. Dette Landsmøtet vil vise om vi er eit parti som tek lokallaga på alvor, eller ikkje.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Gjeld ikkje kampen for Terje men om fylkesleiaren si manglande dømmekraft og populistiske utspel.

Det er slik Djuvik at når du i eit sirkelresonnement ikkje får fram noko, blir min kommentaren som viser det, for dum etter ditt syn.

Slåtten Nord.
I møte med Frp Førde var fleire tilstades, eg viste deg og andre tilstades dommen og forskjellige resonnement i dommen som leia fram til dom i saka i Heradsretten.

Bla a. så viste eg sitat frå dommen der dommar Eikeseth skreiv at det var fornuftig å ikkje bygge vegen i full bredde ( altså 1,5 meter breiare enn noverande bredde smalnande til 70 cm ved enden av tomta) og å sette opp ein mur langs heile tomta mot vegen. Dette var fornuftig sa Eikeseth. Du og andre tilstades var oppgitt over at det kunne gå an å skrive noko slikt, når konsekvensen er at ved utviding av vegen ville ein ikkje kunne kome inn i garasjen med bil.
Garasjen var byggemeld og lovleg oppført.

Eit anna moment var stoppekrans til vatnet til huset som ville bli i vegbana etter utviding og som røyrleggaren, du kunne kontakte, kunne stadfeste var lagt innanfor tomtegrensene slik reguleringskartet såg og ser ut når ein ser bort frå forfalskinga.

Eg viste deg målebrev til tomta som ikkje kunne ha den form det hadde fordi det kom i strid med grensa til naboen.

Eg viste deg vegplana (kopi frå reguleringsplana før forfalskinga) og reguleringskartet etter forfalskinga med 5 – fem avvik – forfalskingar.

Eg viste deg frå dommen om at det var akseptert at sokalla midtlinje for vegen var rett stukken. Når det var slik, viste eg deg og at vegarealet som skal gå likt til kvar side frå midtlinja likevel ikkje ville gjere det men komme 1,5 meter meir inn på tomta til min klient enn den ville kome inn på nabotomta.

Du og andre i Frp som var til stades og forstår å lese eit reguleringskart betre enn du gjer trudde rett og slett ikkje det dokke såg.

Eg kan halde fram – bevisa er framleis intakt.

Du veit sjølv kva som var sagt om dom og dommar av andre enn meg på møtet. Dommen er eit offentleg dokument og tilgjengeleg. Bevisa er intakt.

Lagmannsretten avviste dommen på grunn av at lagamannsretten bestemte at verdien i tvisten var for lav. Høgsterett avviste kjæremålet eg sende om at dette ikkje var eit verdispørsmål, men spørsmål av ideell karakter, og at det der med var saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. Høgsterett har sagt det fantastiske at min klient kunne saksøke utbyggaren når den tid kom.

No har du fått ei oppfrisking om litt av kva du veit rettsvesenet sa om saka og som du og fleire med deg på møtet synest var for ille at slikt skulle kunne skje. På fleire grunnlag enn nemnd har du fått innsikt i saka. Når du på slikt grunnlag står fram med denne uttala, sitat: Tydelegvis er alle som ikkje er einig med deg om den såkalla forfalskinga på Slåtten Nord idiotar og dumme. sitat slutt, ser eg det meir som ein karrakteristikk av deg enn meg.

Berre til di orientering heiter partsrepresentanten for Førde Kommune i saka Bernhard Øberg og rådmannen i Førde som står bak snarvegar som utgjer grov feil sakshandsaming til fordel for utbyggar i saka heiter Asbjørn Schei og ven av dommar Eikeseth.

Når du held fram;
Men eg har som folkevald ei plikt til å lytte og gjere dei undersøkelsar som skal til for å finne sanninga. I denne saka har eg snakka med mange, og det er framleis berre du som meiner at dette kartet er forfalska,

så bløffar du. Har du kompetanse til å kunne undersøke saka, eks. lese eit reguleringskart. Du nemner heller ikkje at eg som kan saka ut og inn skulle delta i dine undersøkingar.

Du gjer gjeldande at du har ei PLIKT som FOLKEVALT til å LYTTE og å gjere dei UNDERSØKINGAR som skal til for å finne SANNINGA. Du er ved det den einaste folkevalde i dette landet som har fått ei slik bør å bære.

Det du driv med er populistisk tullprat. Ved å sjå berre på det eg nedanfor viser til som er dokumentert for deg og Frp Førde, og du kan hevde som du gjer, sitat: Tydelegvis er alle som ikkje er einig med deg om den såkalla forfalskinga på Slåtten Nord idiotar og dumme. Kva meinte eigentleg rettsvesenet om den saken? Men dei er vel idiotar og dumme dei og? Dei var vel kjøpt og betalt av kommunen? sitat slutt,
viser det kva du har forstått og ikkje.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Do you acknowledge that it’s high time to receive the home loans, which will help you.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

スターの足に対応していない愛は赤いハイヒールですTory Burch 靴。リトルブラックドレスのような赤底の靴があるためCHANEL 靴、すべての女性の夢となり、アイテムを持っている必要があります。当事者かどうかを買い物に行くトリーバーチ シューズ。あなたは現場に赤底の靴を見ることができますトリーバーチ 靴。ハイヒールを身に着けている女性が、セクシーになる方法は関係ありません。
トリーバーチ財布,トリーバーチバッグ,トリーバーチ ヒール シューズ,UGG 店舗,UGG クラシックミニ,UGG JIMMY CHOO ブーツ

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00